Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

WEB SİTESİ GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ:

Bu Web Sitesini Ziyaret Etmeniz Ve Bu Site Vasıtasıyla Sunduğumuz Hizmetlerden Yararlanmanız Sırasında, Size Ve Talep Ettiğiniz Hizmetlere İlişkin Olarak Elde Ettiğimiz Bilgilerin Ne Şekilde Kullanılacağı Ve Korunacağı, İşbu "Gizlilik Politikası"nda Belirtilen Şartlara Tabidir. Bu Web Sitesini Ziyaret Etmekle Ve Bu Site Vasıtasıyla Sunduğumuz Hizmetlerden Yararlanmayı Talep Etmekle İşbu "Gizlilik Politikası"nda Belirtilen Şartları Kabul Etmektesiniz.

I.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ AMACI:

Bugüne Kadar Dihle Turizm Olarak Uğraştığımız İşlerin Hassasiyeti Gereğince Müşterilerimizden Ya da Müşteri Adaylarımızdan Gelen Veriler Gizli Tutulmuş Ve Hiçbir Zaman Üçüncü Kişilerle Paylaşılmamıştır. Kişisel Verilerin Korunması, Şirketimizin Temel Politikasıdır. Dihle Turizm Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Getirdiği Bütün Sorumluluklara Uymayı Taahhüt Eder.

II.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ:

Şirketimiz Tarafından Hazırlanan Bu Politika, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVKK") Uygun Olarak Hazırlanmıştır. Kanun, Sizlerden Rızanızla Ya Da Kanunda Sayılan Diğer Hukuka Uygunluk Gereği Elde Edilmiş Veriler, Sunmuş Olduğumuz Hizmetlerin Daha Kaliteli Hale Getirilmesi, Sizlere Sunulan Hizmetlerin Ve Kalite Politikamızın İyileştirilmesi Amacıyla Kullanılacaktır. Yine Elimizdeki Bazı Veriler İse, Kişisel Olmaktan Çıkarılmakta Ve Anonimleştirilmektedir. Bu Veriler, İstatistiki Amaçlarla Kullanılan Verilerdir Ve Kanun Uygulamasına Ve Politikamıza Tabi Değildir. Dihle Turizm Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası, Müşterilerimizin, Müşteri Adaylarımızın, Çalışanlarımız İle Bizimle Çözüm Ortaklığı İçinde Çalışan Şirketlerin Müşterileri Ve Çalışanlarının Ya Da Diğer Kişilerin Otomatik Olarak Elde Edilen Verilerinin Korunmasını Amaçlar Ve Bunlara İlişkin Düzenlemeleri İçerir.

Şirketimiz, Politikamızı Ve Yönetmeliğimizi Kanuna Uygun Olmak Ve Kişisel Verilerin Daha İyi Korunması Şartı İle Değiştirme

Hakkına Sahiptir.

III.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR

A) Hukuka Ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma: Dihle Turizm, Topladığı yada Kendisine Diğer Şirketlerden Gelen Verilerin Kaynağını Sorgular Ve Bunların Hukuka Uygun Ve Dürüstlük Kuralları Çerçevesinde Elde Edilmesine Önem Verir. Bu Çerçevede Dihle Turizm'in Sunduğu Hizmetleri Satan Üçüncü Taraflara (Acentelerin Ve Diğer Aracı Kurumların da) Kişisel Verilere Korunması Amacıyla Gerekli Uyarı Ve Bildirimleri Yapar.

B) Doğru Ve Gerektiğinde Güncel Olma: Dihle Turizm, Kurum Bünyesinde Bulunan Bütün Verilerin Doğru Bilgi Olmasına, Yanlış Bilgi İçermemesine Ve Nihayet Kişisel Verilerde Değişiklik Olduğu Takdirde Bunları Kendisine İletildiği Takdirde Güncellemeye Önem Verir.

C) Belirli, Açık Ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme: Dihle Turizm, Ancak Sunduğu Ve Hizmet Sırasında Kişilerden Onayını Aldığı Amaçlarla Sınırlı Şekilde Verileri İşler. İş Amacı Dışında Verileri İşlemez, Kullanmaz Ve Kullandırtmaz.

D) İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı Ve Ölçülü Olma: Dihle Turizm, Sadece Verileri İşlendikleri Amaçla Sınırlı Ve Hizmetin Gerektirdiği Ölçüde Kullanır.

E) İlgili Mevzuatta Öngörülen Veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme: Dihle Turizm, Sözleşmeler Kaynaklı Verileri Kanunun İhtilaf Çıkma Süreleri, Ticaret ve Vergi Hukukunun Gereklilikleri Kadar Bünyesinde Muhafaza Eder. Buna Karşın Bu Amaçlar Ortadan Kalktığında Veriyi Siler Yada Anonimleştirir.

Önemle Belirtelim ki, Dihle Turizm, Verileri İster Rıza İsterse Kanuna Uygun Bir Şekilde Toplamış Yada İşlemiş Olsun Yine de Yukarıda Sıraladığımız Bu İlkeler Geçerlidir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu M.11'e Göre Aşağıda Sayılan Haklarınız Bulunmaktadır. Bu Haklarınızı Kolaylaştırmak İçin Sizler İçin Ayrıca Bir Başvuru Formu da Dihle Turizm Tarafından Hazırlanmıştır.

Kişisel Verileri İşlenen Kişiler, Dihle Turizm Tarafından Web Sayfamızda Duyurulan İlgilimize Başvurarak Kendi Verisi İle İlgili Olarak;

A) Kişisel Verinizin İşlenip İşlenmediğini Öğrenme,

B) Kişisel Verileri İşlenmişse Buna İlişkin Bilgi Talep Etme,

C) Kişisel Verilerin İşlenme Amacını Ve Bunların Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme,

Ç) Yurt İçinde Veya Yurt Dışında Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Bilme,

D) Kişisel Verilerin Eksik Veya Yanlış İşlenmiş Olması Halinde Bunların Düzeltilmesini İsteme,

E) Kanunda Öngörülen Şartlar Çerçevesinde Kişisel Verilerin Silinmesini Veya Yok Edilmesini İsteme,

F) (D) Ve (E) Bentleri Uyarınca Yapılan İşlemlerin, Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesini İsteme,

G) İşlenen Verilerin Münhasıran Otomatik Sistemler Vasıtasıyla Analiz Edilmesi Suretiyle Kişinin Kendisi Aleyhine Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Etme,

Ğ) Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak İşlenmesi Sebebiyle Zarara Uğraması Halinde Zararın Giderilmesini Talep Etme,

Haklarına Sahiptir.Dihle Turizm Olarak Bu Haklara Saygılıyız.

Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi:

Azami Tasarruf İlkesi Ya Da Cimrilik İlkesi Adı Verilen Bu İlkemize Göre Dihle Turizm'e Ulaşan Veriler, Ancak Gerekli Olduğu Kadar Sisteme İşlenir. Bu Nedenle Hangi Verileri Toplayacağımız Amaca Göre Belirlenir. Gerekli Olmayan Veriler Toplanmaz. Şirketimize İntikal Eden Diğer Veriler de Aynı Şekilde Şirket Bilişim Sistemlerine Aktarılır. Fazlalık Bilgiler, Sisteme Kaydedilmez, Silinir Yada Anonim Hale Getirilir. Bu Veriler, İstatistiki Amaçlarla Kullanılabilir. Özel Nitelikli Verilerden Sağlık Verileri Sadece Müşterilere Daha İyi Hizmet Vermek Ve Onların Sağlığını Korumak Amacıyla Alınır Ve Sistemde Özenle Tutulur.

Kişisel Verilerin Silinmesi:

Kanunen Saklanması Gereken Sürelerin Dolması, Yargı Süreçlerinin Tamamlanması Yada Diğer Gereklilikler Ortadan Kalktığında Şirketimiz Tarafından Bu Veriler Kendiliğinden Yada İlgili Kişinin Talebi Üzerine Kişisel Veriler Silinir, Yok Edilir Yada Anonim Hale Getirilir.

Doğruluk Ve Veri Güncelliği:

Dihle Turizm Bünyesinde Bulunan Veriler, Kural Olarak İlgili Kişilerin Beyanı Üzerine Beyan Ettiği Şekilde İşlenir. Dihle Turizm, Müşteriler Yada Dihle Turizm İle Temas Kuran Kişilerin Beyan Ettiği Verilerin Doğruluğunu Araştırmak Zorunda Olmadığı Gibi Bu Hukuken Ve Çalışma İlkelerimiz Nedeniyle de Yapılmaz. Beyan Edilen Veriler, Doğru Kabul Edilir. Kişisel Verilerin Doğruluğu Ve Güncelliği İlkesi Dihle Turizm Tarafından Da Benimsenmiştir. Şirketimizin Kendisine Ulaşan Resmî Belgelerden Veya İlgilisinin Talebi Üzerine İşlemiş Olduğu Kişisel Verileri Günceller. Bunun İçin Gerekli Önlemleri Alır.

Gizlilik Ve Veri Güvenliği:

Kişisel Veriler Gizlidir ve Dihle Turizm’de Bu Gizliliğe Riayet Etmektedir. Kişisel Verilere Şirket İçinde Ancak Yetki Verilmiş Kişiler Ulaşabilir. Dihle Turizm Tarafından Toplanan Kişisel Verilerin Korunması Ve Yetkisiz Kişilerin Eline Geçmemesi Ve Müşterilerimizin Ve Müşteri Adaylarımızın Mağdur Olmaması İçin Gerekli Teknik Ve İdari Bütün Tedbirler Alınmaktadır. Bu Çerçevede Yazılımların Standartlara Uygun Olması, Üçüncü Partilerin Özenle Seçilmesi Ve Şirket İçinde de Veri Koruma Politikasına Riayet Edilmesi Sağlanmaktadır.

IV.VERİ İŞLEME AMAÇLARI:

Dihle Turizm'in Kişisel Verileri Toplanması ve İşlenmesi Aydınlatma Metninde Belirtilen Amaçlar Doğrultusunda İcra Edilecektir. Veriler, Sözleşmenin Kurulması ve Müşterilere Daha İyi Hizmet Sağlanması Amacıyla Toplanmakta ve İşlenmektedir.

V.MÜŞTERİ, MUHTEMEL MÜŞTERİ VE İŞ VE ÇÖZÜM ORTAKLARI VERİSİ

Sözleşme İlişkisi İçin Verinin Toplanması Ve İşlenmesi:

Müşterilerimiz ve Muhtemel Müşterilerimizle Bir Sözleşme İlişkisi Kurulmuş İse, Toplanmış Olan Kişisel Veriler, Müşterinin Onayı Alınmaksızın Kullanılabilir. Ancak Bu Kullanım, Sözleşme Amacı Doğrultusunda Gerçekleşir. Sözleşmenin Daha İyi İcrası Ve Hizmetin Gereklilikleri Ölçüsünde Veriler Kullanılır Ve Gerektiğinde Müşterilerle İrtibata Geçilerek Güncellenir. Buna Karşın Müşteri Adaylarımızın (Muhtemel Müşteri) Bize Kendileri Tarafından Bırakmış Olduğu Veriler, Onlara Sonrasında Daha Kolay Ve Kaliteli Hizmet Sunmak İçin İşlenir. Bu Veriler Talepleri Halinde Bir Sözleşme İlişkisine Dönüşmemişse Silinir.

İş Ve Çözüm Ortakları Verileri:

Dihle Turizm, Gerek İş Gerekse Çözüm Ortakları İle Veri Paylaşımı Yaparken Hukuka Uygun Davranmayı İlke Edinir. İş Ve Çözüm Ortakları İle Veri Gizliliği Taahhüdü İle Ve Ancak Hizmetin Gerektirdiği Kadar Veri Paylaşılmakta Ve Bu Taraflardan Mutlaka Veri Güvenliğinin Alınmasına İlişkin Tedbirleri Almaya Zorlanmaktadır.

Reklam Amaçlı Veri İşleme:

E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun İle Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe Uygun Olarak Ancak Önceden Onay Alınan Kişilere Reklam Amaçlı Elektronik İleti Gönderilebilir. Reklamın Gönderileceği Kişinin Onayının Açık Bir Şekilde Mevcudiyeti Şarttır. Yine Aynı Mevzuat Uyarınca Belirlenen "Onay"In Detaylarına Dihle Turizm Riayet Etmektedir. Alınacak Onay, Şirketinizin Mal Ve Hizmetlerini Tanıtmak, Pazarlamak, İşletmesini Tanıtmak Yada Kutlama Ve Temenni Gibi İçeriklerle Tanınırlığını Artırmak Amacıyla Alıcıların Elektronik İletişim Adreslerine Gönderdiği Tüm Ticari Elektronik İletileri Kapsamalıdır. Bu Onay, Yazılı Olarak Fiziki Ortamda Veya Her Türlü Elektronik İletişim Aracıyla Alınabilir. Önemli Olan, Alıcının Ticari Elektronik İleti Gönderilmesini Kabul Ettiğine Dair Olumlu İrade Beyanı, Adı Ve Soyadı İle Elektronik İletişim Adresinin Bulunmasıdır.

Şirketin Hukuki Yükümlülüğü Veya Kanunda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle Yapılan Veri İşlemleri:

Kişisel Veriler, İşlemenin İlgili Mevzuatta Açıkça Belirtilmesi Veya Mevzuatla Belirlenen Bir Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi Amacıyla Ayrıca Onay Alınmadan İşlenebilir. Veri İşlemlerinin Tür Ve Kapsamı, Yasal Olarak İzin Verilen Veri İşleme Faaliyeti İçin Gerekli Olmalı Ve İlgili Yasal Hükümlere Uygun Olmalıdır.

Şirketin Veri İşlemesi:

Şirketin Sunduğu Hizmet Ve Meşru Amaçları Doğrultusunda Kişisel Veriler İşlenebilir. Ancak Veriler Hiçbir Şekilde Hukuka Aykırı Hizmetler İçin Kullanılamaz.

Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi:

Kanun'a Göre Kişilerin Irkı, Etnik Kökeni, Siyasi Düşüncesi, Felsefi İnancı, Dini, Mezhebi Veya Diğer İnançları, Kılık Ve Kıyafeti, Dernek, Vakıf Ya Da Sendika Üyeliği, Sağlığı, Cinsel Hayatı, Ceza Mahkümiyeti Ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Verileri İle Biyometrik Ve Genetik Verileri Özel Nitelikli Kişisel Veridir. Dihle Turizm Ayrıca, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde, Ayrıca Kurul Tarafından Belirlenen Yeterli Önlemleri Alır.

Dihle Turizm, Hizmetlerin Daha İyi Verilebilmesi İçin Kişilerin Onayı İle Özel Nitelikli Verileri Ancak Toplandıkları Amaç İçin İşleyebilir.

Otomatik Sistemlerle İşlenen Veriler:

Otomatik Sistemler Aracılığı İle İşlenen Veriler Konusunda DihleTurizm, Kanuna Uygun Davranır. Kişilerin Açık Rızası Olmaksızın Bu Verilerden Elde Edilen Bilgiler Kişi Aleyhine Kullanılamaz. Ancak Dihle Turizm, Kendi Sistemindeki Verileri Kullanarak İşlem Yapacağı Kişilerle İlgili Kararlar Alabilir.

Kullanıcı Bilgileri Ve İnternet:

Dihle Turizm'e Ait Web Siteleri Ve Diğer Sistemlerde Veya Uygulamalarda Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi Ve Kullanılması Durumunda İlgili Kişiler Gizlilik Bildirimi İle Ve Gerekirse Çerezler Hakkında Bilgilendirilir. Kişiler, Web Sayfalarındaki Uygulamalarımız Konusunda Bilgilendirilir. Kişisel Veriler, Hukuka Uygun Olarak İşlenecektir.

İşlevsel Ve Analitik:

Çerezler Tercihlerinizi Hatırlamak, İnternet Sitesinin Etkin Şekilde Kullanılması, Sitenin Kullanıcı İsteklerine Cevap Verecek Şekilde Optimize Edilmesi Ve Ziyaretçilerin Siteyi Nasıl Kullandığı Hakkında Verileri İçerir. Niteliği Gereği Bu Türdeki Çerezler Kullanıcı Adı Vb. Kişisel Bilgilerinizi İçerebilir.

VI.ÇALIŞANLARIMIZA AİT VERİLER:

İş İlişkisi İçin Verilerin İşlenmesi:

Çalışanlarımızın Kişisel Verileri, İş İlişkileri Ve Sağlık Sigortası Bakımından Gerekli Olduğu Kadarıyla Onay Alınmaksızın İşlenebilir. Ancak Dihle Turizm, Çalışanlarına Ait Verilerin Gizliliği Ve Korunmasını Temin Eder.

Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme:

Dihle Turizm, Çalışanlarına Ait Kişisel Verileri, İşlemenin İlgili Mevzuatta Açıkça Belirtilmesi Veya Mevzuatla Belirlenen Bir Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi Amacıyla Ayrıca Onay Alınmadan Verileri İşleyebilir. Bu Husus, Kanundan Kaynaklanan Yükümlülüklerle Sınırlıdır.

Çalışanların Yararına İşlemeler:

Dihle Turizm, Özel Sağlık Sigortaları Gibi Şirket Çalışanlarının Menfaatine Olan İşlemler İçin Onay Almaksızın Kişisel Verileri İşleyebilir. İş İlişkilerinden Kaynaklanan İhtilaflar İçin de Dihle Turizm, Çalışanlara Ait Verileri İşleyebilir.

Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi:

Kanun'a Göre Kişilerin Irkı, Etnik Kökeni, Siyasi Düşüncesi, Felsefi İnancı, Dini, Mezhebi Veya Diğer İnançları, Kılık Ve Kıyafeti, Dernek, Vakıf Ya Da Sendika Üyeliği, Sağlığı, Cinsel Hayatı, Ceza Mahkümiyeti Ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Verileri İle Biyometrik Ve Genetik Verileri Özel Nitelikli Kişisel Veridir. Dihle Turizm Ayrıca, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde, İlgili Kişinin Onayı Yanında Ayrıca Kurul Tarafından Belirlenen Yeterli Önlemlerin Alır. Özel Nitelikli Kişisel Veriler Kişinin Onayı Olmaksızın Ancak Kanunda İzin Verilen Hallerle İlgili Ve Sınırlı Olarak İşlenebilir. Çalışanlarımızın Sigorta Ve Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilmesi İçin Kendilerinden Alınmış Olan Nitelikli Veriler Sadece Amaca Özgülenerek Kullanılır.

Otomatik Sistemlerle İşlenen Veriler:

Çalışanlarla İlgili Olarak Otomatik Sistemlerle İlgili Olarak İşlenen Veriler, Şirket İçi Terfilerde Ve Performans Değerlendirmelerinde Kullanılabilir. Çalışanlarımız Aleyhine Çıkan Sonuca İtiraz Etme Hakkına Sahiptir Ve Bunu Şirket İçi Prosedürlere Uyarak Gerçekleştirirler. Çalışanların İtirazları Da Yine Şirket İçinde Değerlendirilir.

Telekomünikasyon Ve İnternet:

Şirket İçinde Çalışanlara Tahsis Edilen Bilgisayar, Telefon, E-Posta Ve Diğer Uygulamalar Çalışana Sadece İş Amacı İle Tahsis Edilmiştir. Çalışan Şirketin Kendisine Tahsis Ettiği Bu Vasıtaların Hiç Birini Özel Amaçları Ve İletişimi İçin Kullanamaz. Şirket Bu Araçlar Üzerindeki Bütün Verileri Kontrol Edebilir Ve Denetleyebilir. Çalışan, İşe Başladığı Andan İtibaren Kendisine Tahsis Edilen Bilgisayarda, Telefonlarda Ya Da Diğer Araçlarda İş Dışında Başka Bir Veri Ya da Bilgi Bulundurmayacağını Taahhüt Etmektedir.

VII.KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİ VE DIŞINA AKTARILMASI:

Kişisel Veriler, Dihle Turizm Tarafından Hizmetin Görülebilmesi Amacıyla İş Ve Çözüm Ortakları İle Ve Dihle Turizm İştirakleri İle Paylaşılabilir.

Dihle Turizm, Kişisel Verileri Aşağıda Belirtilen Kişi Ve Kurumlara Belirli Amaçlarla Aktarabilecektir;

İş Ortaklığının Kurulma Amaçlarının Yerine Getirilmesini Temin Etmek Amacıyla Sınırlı Olarak Dihle Turizm'in İş Ortaklarına,

Şirketimizin Tedarikçiden Dış Kaynaklı Olarak Temin Ettiği Ve Şirketimizin Ticari Faaliyetlerini Yerine Getirmek İçin Gerekli Hizmetlerin Şirketimize Sunulmasını Sağlamak Amacıyla Sınırlı Olarak Dihle Turizm'in Tedarikçilerine,

Şirketimizin İştiraklerin De Katılımını Gerektiren Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesini Temin Etmekle Sınırlı Olarak Dihle Turizm'in Çözüm Ortaklarına,

Dihle Turizm'in İştiraklerine,

Dihle Turizm, Kanunda Kurul Tarafından Belirlenen Şartlar Dahilinde Kişisel Verileri Kanundaki Diğer Şartlara Uygun Olarak Ve Kişinin Onayına Bağlı Olarak Yurt İçi Ve Yurt Dışına Aktarma Yetkisine Sahiptir.

VIII.İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI:

Dihle  Turizm, Kanun Kapsamında İlgili Kişinin Veri İşlenmeden Önce Onayını Alma Hakkının Olduğunu, Verinin İşlenmesinden Sonra İse Verisinin Kaderini Tayin Etme Hakkına Sahip Olduğunu Kabul Etmektedir.

Dihle Turizm Tarafından Web Sayfamızda Duyurulan İlgilimize Başvurarak Kişisel Verilerle İlgili Olarak;

A) Kişisel Verilerinin İşlenip İşlenmediğini Öğrenme,

B) Kişisel Verileri İşlenmişse Buna İlişkin Bilgi Talep Etme,

C) Kişisel Verilerin İşlenme Amacını Ve Bunların Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme,

Ç) Yurt İçinde Veya Yurt Dışında Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Bilme,

D) Kişisel Verilerin Eksik Veya Yanlış İşlenmiş Olması Halinde Bunların Düzeltilmesini İsteme,

E) 7 Nci Maddede Öngörülen Şartlar Çerçevesinde Kişisel Verilerin Silinmesini Veya Yok Edilmesini İsteme,

F) (D) Ve (E) Bentleri Uyarınca Yapılan İşlemlerin, Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesini İsteme,

G) İşlenen Verilerin Münhasıran Otomatik Sistemler Vasıtasıyla Analiz Edilmesi Suretiyle Kişinin Kendisi Aleyhine Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Etme,

Ğ) Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak İşlenmesi Sebebiyle Zarara Uğraması Halinde Zararın Giderilmesini Talep Etme, Hakkına Sahiptir.

Buna Karşın, Şirket İçinde Anonimleştirilmiş Verilerle İlgili Olarak Kişilerin Bir Hakkı Bulunmamaktadır. Dihle Turizm, Kişisel Verileri, İş Ve Sözleşme İlişkisi Gereğince, Bir Yargısal Görevin Ya da Devlet Otoritesinin Kanuni Yetkilerini Kullanması Amacıyla İlgili Kurum Ve Kuruluşlarca Paylaşabilir.

Kişisel Veri Sahipleri Yukarıda Belirtilen Haklarına İlişkin Taleplerini Şirket Resmi İnternet Adresi www.dihletur.com Adresinde Bulunan Başvuru Formunu Eksiksiz Doldurarak Ve Islak İmza İle İmzalayarak Şirket Adresine, İadeli Taahhütlü Mektupla Ve Kimlik Fotokopileriyle (Nüfus Cüzdanı İçin Sadece Ön Yüz Fotokopisi Olacak Şekilde) Göndererek İletebileceklerdir. Başvurularınız, Başvurunuzun İçeriğine Göre En Kısa Sürede Yada Şirketimize Ulaşmasından Sonra En Geç 30 Gün İçinde Cevaplanacaktır. Başvurularınızı, İadeli Taahhütlü Mektupla Yapmanız Gerekmektedir. Ayrıca Başvurularınızın Sadece Sizlerle İlgili Kısmı Cevaplanacak Olup, Eşiniz, Yakınınız Yada Arkadaşınız Hakkında Yapılan Bir Başvuru Kabul Edilmeyecektir. Dihle Turizm, Başvuru Sahiplerinden Başkaca İlgili Bilgi Ve Belge Talep Edebilir.

IX.GİZLİLİK İLKESİ:

İster Çalışanlar İsterse Diğer Kişilerin Dihle  Turizm'deki Verileri Gizlidir. Hiç Kimse Sözleşme Ya da Kanuna Uygunluk Olmaksızın Başkaca Hiçbir Amaç İçin Bu Verileri Kullanamaz, Kopyalayamaz, Çoğaltamaz, Başkalarına Aktaramaz, İş Amaçları Dışında Kullanamaz.

X.İŞLEM GÜVENLİĞİ:

Dihle Turizm Tarafından Toplanan Kişisel Verilerin Korunması Ve Yetkisiz Kişilerin Eline Geçmemesi Ve Müşterilerimizin Ve Müşteri Adaylarımızın Mağdur Olmaması İçin Gerekli Teknik Ve İdari Bütün Tedbirler Alınmaktadır. Bu Çerçevede Yazılımların Standartlara Uygun Olması, Üçüncü Partilerin Özenle Seçilmesi Ve Şirket İçinde de Veri Koruma Politikasına Riayet Edilmesi Sağlanmaktadır. Güvenliğe İlişkin Önlemler, Sürekli Olarak Yenilenmekte Ve Geliştirilmektedir.

XI.DENETİM

Dihle  Turizm, Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Gerekli İç Ve Dış Denetimleri Yaptırır.

XII.İHLALLERİN BİLDİRİMİ

Dihle Turizm, Kişisel Verilerle İlgili Herhangi Bir İhlal Olduğu Kendisine Bildirildiğinde Söz Konusu İhlali Gidermek İçin Derhal Harekete Geçer. İlgilinin Zararını En Aza İndirir Ve Zararı Telafi Eder. Kişisel Verilerin Dışarıdan Yetkisiz Kimselerce Ele Geçirildiğinde Durumu Derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na Bildirir.

Kişisel Verilerinizde Değişiklik Yapma İsteğinizi, veri@dihletur.com Adresine Mail Olarak İletiniz.

Dihle Turizm Org.Dan.San ve Tic Ltd.Şti

Adres: Şehit Adem Yavuz Sk No:4/14

Kızılay-Çankaya, Ankara